Prawo

Encyklopedia Prawa

Rachunkowość
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Rachunkowość
Rachunkowość można zdefiniować jako system informacyjny podmiotu mający na celu dostarczanie danych niezbędnych do jego zarządzania oraz prezentujących kondycję finansową jednostki. Głównym zadaniem rachunkowości finansowej jest dostarczanie informacji dla odbiorców zewnętrznych. Najważniejsze dane w rachunkowości to: rodzaj i wartość posiadanego majątku, przychody i koszty, wierzytelności i zobowiązania jednostki, struktura finansowania działalności.

Rachunkowość jednostki obejmuje:
- przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
- prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
- okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
- wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
- poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Ustawa o rachunkowości
Ustawa o rachunkowości określa, które podmioty mogą dobrowolnie stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ustawa ta obliguje niektóre podmioty do sporządzania sprawozdań finansowych. Należą do nich emitenci papierów wartościowych, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do publicznego obrotu na regulowanych rynkach krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz banki. Jednocześnie prawo definiuje, że niektóre podmioty mogą przejść na MSR dobrowolnie.

Jednostki, które mogą dobrowolnie zastosować MSR
- ubiegające się lub zamierzające się ubiegać o dopuszczenie wyemitowanych papierów wartościowych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego na potrzeby sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego,
- których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu publicznego, lub ubiegające się albo zamierzające się ubiegać o dopuszczenie do takiego obrotu na jednym z rynków regulowanych EOG na potrzeby sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego,
- wchodzące w skład grupy kapitałowej innej jednostki, która sporządza sprawozdania według MSR - na potrzeby sporządzenia jednostkowego i/lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: