Prawo

Encyklopedia Prawa

Koszty uzyskania przychodów
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Koszty uzyskania przychodów
Jeśli chodzi o osoby fizyczne to koszty uzyskania przychodu reguluje art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są również wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach emerytalnych.

W pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych kosztami uzyskania przychodu są:
1) wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych;
2) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Jeśli chodzi o osoby prawne to koszty uzyskania przychodu reguluje art. 15 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: