organizacje pożytku publicznego

TCZEWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE - TCZEW

 • KRS:0000329917
 • Nazwa: TCZEWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 • Adres:83-110 TCZEW, A. DYGASIŃSKIEGO 8 / 1
 • Miasto:TCZEW
 • Gmina:TCZEW
 • Powiat:TCZEWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-05-20
 • Adres WWW:http://www.wopr.tczew.pl
 • Konto bankowe:30834500060004354420000003
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TCZEW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE