organizacje pożytku publicznego

KOLORY ŻYCIA - TCZEW

 • KRS:0000328840
 • Nazwa: KOLORY ŻYCIA
 • Adres:83-110 TCZEW, WOJSKA POLSKIEGO 18
 • Miasto:TCZEW
 • Gmina:TCZEW
 • Powiat:TCZEWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2010-02-22
 • Adres WWW:http://www.koloryzycia.za.pl
 • Konto bankowe:09144011980000000010986087
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TCZEW
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE