organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "WYCHOWANIE DLA PRZYSZŁOŚCI" - OSTRÓDA

 • KRS:0000158292
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "WYCHOWANIE DLA PRZYSZŁOŚCI"
 • Adres:14-100 OSTRÓDA, KILIŃSKIEGO 1 A
 • Miasto:OSTRÓDA
 • Gmina:OSTRÓDA
 • Powiat:OSTRÓDZKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-10
 • Konto bankowe:62102036130000690200280305
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OSTRÓDA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE