organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W ZATRUDNIENIU, REHABILITACJI I REWALIDACJI "INTEGRACJA" - SANDOMIERZ

 • KRS:0000010679
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W ZATRUDNIENIU, REHABILITACJI I REWALIDACJI "INTEGRACJA"
 • Adres:27-600 SANDOMIERZ, JAKUBOWSKIEGO 5
 • Miasto:SANDOMIERZ
 • Gmina:SANDOMIERZ
 • Powiat:SANDOMIERSKI
 • Województwo:ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-12-29
 • Adres WWW:http://wtzintegracja.republika.pl
 • Konto bankowe:47102049260000130200251868
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SANDOMIERZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE