organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NADZIEJA - OSTRÓW MAZOWIECKA

 • KRS:0000251825
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NADZIEJA
 • Adres:07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, PODSTOCZYSKO 16
 • Miasto:OSTRÓW MAZOWIECKA
 • Gmina:OSTRÓW MAZOWIECKA
 • Powiat:OSTROWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-11-15
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszenie-nadzieja.pl
 • Konto bankowe:68892300080023115620000002
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OSTRÓW MAZOWIECKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE