organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - SYCÓW

 • KRS:0000313337
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 • Adres:56-500 SYCÓW, J. MATEJKI 5
 • Miasto:SYCÓW
 • Gmina:SYCÓW
 • Powiat:OLEŚNICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-09-09
 • Adres WWW:http://www.stowsycow.pl
 • Konto bankowe:07889000010000115320000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SYCÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE