organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY TACY..." - PABIANICE

 • KRS:0000227161
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY TACY..."
 • Adres:95-200 PABIANICE, OSTATNIA 19 / 24
 • Miasto:PABIANICE
 • Gmina:PABIANICE
 • Powiat:PABIANICKI
 • Województwo:ŁÓDZKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-05-30
 • Konto bankowe:68168012060000300015701952
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PABIANICE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE