organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "JEDEN ŚWIAT" - POZNAŃ

 • KRS:0000019979
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "JEDEN ŚWIAT"
 • Adres:60-820 POZNAŃ, BOLESŁAWA PRUSA 16A / 13
 • Miasto:POZNAŃ
 • Gmina:M.POZNAŃ
 • Powiat:M.POZNAŃ
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-06
 • Adres WWW:http://www.jedenswiat.org.pl
 • Konto bankowe:93124017471111000018488294
 • Zadania OPP:4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - POZNAŃ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE