organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "SIL" - LUBARTÓW

 • KRS:0000035057
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "SIL"
 • Adres:21-100 LUBARTÓW, SZANIAWSKIEGO 62
 • Miasto:LUBARTÓW
 • Gmina:LUBARTÓW
 • Powiat:LUBARTOWSKI
 • Województwo:LUBELSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-07-28
 • Adres WWW:http://www.sil.lubartow.org
 • Konto bankowe:72870700060029145320000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBARTÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE