organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE DLA LUDZI I ŚRODOWISKA - KWILCZ

 • KRS:0000177995
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE DLA LUDZI I ŚRODOWISKA
 • Adres:64-420 KWILCZ, DWORCOWA 5
 • Miasto:KWILCZ
 • Gmina:KWILCZ
 • Powiat:MIĘDZYCHODZKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-07-12
 • Adres WWW:http://rose.org.pl
 • Konto bankowe:87907200020510016720000003
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KWILCZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE