organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ CZŁOWIEKA" - PRZYWIDZ

 • KRS:0000217352
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ CZŁOWIEKA"
 • Adres:83-047 PRZYWIDZ, GDAŃSKA 17
 • Miasto:PRZYWIDZ
 • Gmina:PRZYWIDZ
 • Powiat:GDAŃSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-10-25
 • Konto bankowe:85833500030401826920000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PRZYWIDZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE