organizacje pożytku publicznego

LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY - LUBIN

 • KRS:0000070831
 • Nazwa: LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY
 • Adres:59-300 LUBIN, KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 6A
 • Miasto:LUBIN
 • Gmina:LUBIN
 • Powiat:LUBIŃSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-05-26
 • Adres WWW:http://nie posiadamy
 • Konto bankowe:34102030170000210200203810
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LUBIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE