organizacje pożytku publicznego

FUNDACJA PRACOWNICZA PRO - EKO - ŁAZISKA GÓRNE

 • KRS:0000064561
 • Nazwa: FUNDACJA PRACOWNICZA PRO - EKO
 • Adres:43-170 ŁAZISKA GÓRNE, WYZWOLENIA 30 / 307 - 308
 • Miasto:ŁAZISKA GÓRNE
 • Gmina:ŁAZISKA GÓRNE
 • Powiat:MIKOŁOWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-10-31
 • Konto bankowe:19137011700000170646006300
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŁAZISKA GÓRNE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE