organizacje pożytku publicznego

CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO - PŁOCK

 • KRS:0000291419
 • Nazwa: CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • Adres:09-402 PŁOCK, KRÓTKA 3A
 • Miasto:PŁOCK
 • Gmina:M. PŁOCK
 • Powiat:M. PŁOCK
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-11-19
 • Adres WWW:http://www.mazowiecka.zhp.pl
 • Konto bankowe:82116022020000000132834329
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PŁOCK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE