organizacje pożytku publicznego

BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "TEATR GRODZKI" - BIELSKO-BIAŁA

 • KRS:0000051764
 • Nazwa: BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE "TEATR GRODZKI"
 • Adres:43-300 BIELSKO-BIAŁA, STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ 13
 • Miasto:BIELSKO-BIAŁA
 • Gmina:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Powiat:M. BIELSKO-BIAŁA
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-21
 • Adres WWW:http://www.teatrgrodzki.pl
 • Konto bankowe:34137010820000170641658902
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BIELSKO-BIAŁA
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE