Notowania

zatory płatnicze
05.03.2013 20:42

Zatory płatnicze. Ta ustawa je zlikwiduje?

Według nowych przepisów termin uregulowania należności między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych, a rozliczenia z urzędem 30 dni.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Tolyz/Reporter)

Członkowie sejmowej komisji gospodarki opowiedzieli się za sześcioma poprawkami Senatu do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Poprawki mają charakter doprecyzowujący. Przepisy mają pomóc w zwalczaniu zatorów płatniczych.

[Na zdjęciu poseł Platformy Obywatelskiej Adam Szejnfeld]

_ - Senat wniósł do ustawy sześć poprawek, można by rzec, że trzy są poprawkami merytorycznymi, a trzy redakcyjnymi. W mojej ocenie wszystkie sześć poprawek zasługuje na pozytywną rekomendację _ - powiedział poseł sprawozdawca, Adam Szejnfeld (PO).

Dodał, że pierwsza z merytorycznych poprawek doprecyzuje kwestie wezwania dłużnika do zapłaty drogą elektroniczną, uwzględniając przepisy kodeksu cywilnego. Kolejna poprawka _ koryguje kwestię dotyczącą odsetek za zwłokę w przypadku umów, których stroną jest podmiot publiczny (...). W przypadku jej przyjęcia już po 30 dniach będą przysługiwały odsetki za zwłokę _ - powiedział Szejnfeld. Ostatnia z merytorycznych poprawek doprecyzuje kwestię wymiany walut.

Według nowych przepisów termin uregulowania należności między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych, a rozliczenia z urzędem 30 dni. W ten sposób mają zostać zlikwidowane zatory płatnicze.

Dotychczas obowiązujące rozwiązania okazały się mało skuteczne, regulowanie płatności trwa zbyt długo, co negatywnie wpływa na płynność finansową i rentowność przedsiębiorstw.

Ustawa wprowadza zasadę, że terminy zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinny przekraczać 60 dni kalendarzowych, chyba że strony ustalą inny termin i że nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Przekroczenie 60 dni traktowane będzie jako opóźnienie pod warunkiem, że wierzyciel udowodni, że okoliczności takiej umowy były rażąco nieuczciwe. Po wypełnieniu zobowiązań umownych, wierzycielowi przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w wysokości określonej w ustawie lub w wysokości uzgodnionej między stronami.

Przyjęto 30-dniowy termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami a organami publicznymi. Oznacza to, że termin uregulowania należnej zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekroczyć 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku. W przypadku transakcji skomplikowanych, złożonych procedur oraz dużej liczby podmiotów w niej uczestniczących - możliwe będzie wydłużenie terminu zapłaty - maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, ale pod warunkiem ustalenia tego przez strony. Po tym terminie wierzycielowi będą przysługiwać odsetki.

W ustawie znajduje się ponadto przepis, dzięki któremu wierzyciel będzie mógł odzyskać koszty poniesione podczas dochodzenia od dłużnika należności. Będzie to stała rekompensata w wysokości równej 40 euro. Ma być ona naliczana od momentu, gdy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach.

Nowe przepisy obejmą również działających w Polsce przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Wprowadzenie nowego prawa wynikało z obowiązku wdrożenia do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2011 roku ws. zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

Czytaj więcej w Money.pl
"Rząd chce wyczyścić nasze kieszenie" Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach stawki za wywóz śmieci są ustalane autonomicznie przez gminy.
Boni ustępuje pod presją kolegi z rządu i twórców Resort cyfryzacji wycofał się z części ważnych zmian ustawy regulującej handel w internecie. Kosztem swobody internautów?
Niespodziewane efekty zmian w rozliczaniu VAT Ukróci nadużycia w obrocie stalą zbrojeniową i korzystnie wpłynie na wzrost produkcji i sprzedaży prętów zbrojeniowych wytworzonych w Polsce.
Tagi: zatory płatnicze, zatory, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz