Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wynagrodzenia agentów bankowych. Znamy decyzję

0
Podziel się

Sąd Najwyższy wydał dziś orzeczenie w sprawie sporu o 4 miliony złotych.

Wynagrodzenia agentów bankowych. Znamy decyzję
(Reporter)
bEqAsgJN

Sąd Najwyższy wyjaśnił dziś, jak liczyć wynagrodzenie agentom bankowym za pozyskanie przez nich nowych klientów tuż przed rozwiązaniem umowy agencyjnej z bankiem. Spór o 4 mln zł toczyła przez 12 lat z Bankiem Handlowym spółka z Wrocławia.

Na podstawie umowy agencyjnej spółka prowadziła placówkę Banku Handlowego. Umowa została zawarta na dwa lata, do czerwca 2001 roku.

Obowiązujące już wówczas przepisy kodeksu cywilnego przewidywały, że po rozwiązaniu umowy agent może żądać od mocodawcy świadczenia wyrównawczego, jeżeli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyskał nowych klientów lub doprowadził do istotnego wzrostu obrotów z dotychczasowymi klientami, a mocodawca czerpie nadal znaczne korzyści z umów z tymi klientami. Roszczenie to przysługuje agentowi, jeżeli przemawiają za tym względy słuszności.

bEqAsgJP

Kodeks cywilny określa maksymalną stawkę takiego świadczenia, która wynosi równowartość rocznego wynagrodzenia, obliczonego na podstawie średniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich pięciu lat. Jeżeli umowa agencyjna trwała krócej niż pięć lat, wynagrodzenie oblicza się z uwzględnieniem średniej z całego okresu jej trwania.

Spółka skalkulowała swoje świadczenie na blisko 4 mln zł i takiej kwoty zażądała od banku. Gdy bank odmówił wypłaty świadczenia, sprawa trafiła w 2002 roku do sądu.

Początkowo sąd pierwszej instancji oddalił powództwo, ale sąd drugiej instancji uchylił ten wyrok. Sprawa po raz pierwszy trafiła do Sądu Najwyższego, który w kwietniu 2007 roku nakazał ponownie rozpoznać sprawę. Ostatecznie sąd apelacyjny zasądził na rzecz wrocławskiej spółki żądane 4 mln zł. Od tego orzeczenia skargę kasacyjną złożył bank, twierdząc, że kwota świadczenia wyrównawczego jest zbyt wysoka i nieprawidłowo obliczona.

Dziś Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie apelacyjne i po raz kolejny nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. W uzasadnieniu SN wskazał, że wydatki na własną działalność, ponoszone przez agenta w okresie obowiązywania umowy agencyjnej, muszą zmniejszać wysokość kwoty świadczenia wyrównawczego.

bEqAsgJV

Sędzia Barbara Myszka wyjaśniła, że przy umowie agencyjnej mamy do czynienia z rozmaitymi świadczeniami: odszkodowaniami, kompensatą z tytułu ustalonego w umowie agencyjnej zakazu konkurencji itp. Świadczenia te, uzyskane przez agenta, mają także wpływ na wysokość świadczenia kompensacyjnego.

Zdaniem SN nie da się określić ścisłych zasad obliczania świadczenia kompensacyjnego, sąd ma prawo zastosować tu art. 322 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten przewiduje, że w przypadku gdy nie da się ściśle udowodnić wysokości żądania, sąd może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.

Czytaj więcej w Money.pl
Duży bank prognozuje, co dalej ze stopami NBP przedstawi wyższą prognozę PKB i inflacji za lata 2013-14 - oczekuje bank.
Klienci HSBC zdefraudowali 3 mld euro? Belgijscy śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie nielegalnej działalności szwajcarskiego oddziału banku. Przeszukano mieszkania klientów.
Jaka jest jakość portfela kredytowego banków? Pomimo silnego osłabienia tempa wzrostu gospodarki, Komisja Nadzoru Finansowego ma dobre wiadomości.
bEqAsgKq
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)