Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ustawa o zdrowiu publicznym. Projekt trafił do konsultacji społecznych

0
Podziel się:

Pieniądze w Funduszu Zdrowia Publicznego mają pochodzić z akcyzy od alkoholu,
wyrobów tytoniowych i gier hazardowych.

Ustawa o zdrowiu publicznym. Projekt trafił do konsultacji społecznych
(Andrzej Stawiński / Reporter)
bEJzZEnF

Powołanie pełnomocnika rządu oraz rady ds. zdrowia publicznego i stworzenie Funduszu Zdrowia Publicznego zasilanego wpływami z akcyzy od alkoholu, wyrobów tytoniowych i gier hazardowych zakłada projekt ustawy o zdrowiu publicznym, który trafił do konsultacji społecznych. Przez najbliższe 10 lat wydamy na to 3,5 miliarda złotych.

W uzasadnieniu projektu napisano, że dzięki realizacji przewidzianych w nim zadań możliwa będzie "znacząca poprawa sytuacji zdrowotnej" polskiego społeczeństwa. Służyć temu ma m.in. promocja zdrowia i zapobieganie chorobom, niwelowanie nierówności zdrowotnych oraz wspieranie innowacyjności i stabilności systemu opieki zdrowotnej.

Projekt zakłada utworzenie stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Zdrowia Publicznego. Ma on być w randze wiceministra zdrowia, powoływać i odwoływać go będzie premier. Do zadań pełnomocnika będzie należało m.in. przygotowywanie projektu Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) oraz gromadzenie informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.

bEJzZEnH

Pełnomocnik ma też sygnalizować właściwym organom i podmiotom potrzebę podjęcia określonych zadań z zakresu zdrowia publicznego, a także sporządzać informację o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, zrealizowanych w danym roku na podstawie NPZ.

Zgodnie z projektem powołana miałaby zostać także Rada do Spraw Zdrowia Publicznego - jako organ opiniodawczo-doradczy pełnomocnika. Do jej zadań ma należeć m.in. opiniowanie projektów NPZ i przedstawianie pełnomocnikowi propozycji zadań w zakresie zdrowia publicznego.

W skład rady weszliby m.in. przedstawiciele prezydenta, ministrów, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, samorządu terytorialnego, PAN, NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, NIZP - PZH, GIS, a także samorządów lekarzy i pielęgniarek - Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej.

Projekt przewiduje, że Narodowy Program Zdrowia, w drodze rozporządzenia, ustanawiać będzie rząd. Ma to być strategiczny dokument, oparty na współdziałaniu organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności.

bEJzZEnN

Cel: wydłużenie życia Polaków

W NPZ ma zostać określona m.in. charakterystyka głównych zagrożeń zdrowia, w tym czynniki środowiskowe, biologiczne, społeczne i ekonomiczne - ze wskazaniem obszarów priorytetowych dla zdrowia publicznego.

W programie wskazany ma być jego cel strategiczny, ukierunkowany na wydłużenie życia mieszkańców Polski, poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem oraz wyrównywanie nierówności społecznych w zdrowiu. Będą w nim też określone zadania dotyczące rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także tworzenia warunków ułatwiających prowadzenie prozdrowotnego stylu życia.

Program ma być przyjmowany na czas nie krótszy niż pięć lat. Określanie sposobów realizacji jego celów oraz bieżąca koordynacja działań wynikających z programu ma należeć do Komitetu Sterującego NPZ. W skład Komitetu ma wejść pełnomocnik rządu oraz przedstawiciele ministrów.

bEJzZEnO

Co dwa lata pełnomocnik rządu ma sporządzać informację o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, zawierającą ocenę zgodności tych zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Pełnomocnik ma przekazywać informację rządowi, a ten - Sejmowi.

Pieniądze z akcyzy i hazardu

Zadania określone w NPZ mają być finansowane głównie z Funduszu Zdrowia Publicznego, zasilanego m.in. 1 proc. wpływów z akcyzy od napojów alkoholowych, 0,5 proc. wpływów z akcyzy od wyrobów tytoniowych oraz 3 proc. wpływów z gier hazardowych objętych monopolem państwa. Dysponentem funduszu ma być minister zdrowia.

Ze środków Funduszu Zdrowia Publicznego finansowane mają być m.in. koszty wdrażania Krajowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Programu Ograniczania Następstw Zdrowotnych Palenia Tytoniu oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

bEJzZEnP

W 2016 r. na zadania z zakresu zdrowia publicznego przeznaczonych ma zostać maksymalnie 275 mln zł - 61 mln zł z budżetu państwa i 214 mln zł z Funduszu Zdrowia Publicznego. Łącznie w latach 2016-2025 ma to być ponad 3,5 mld zł.

Czytaj więcej w Money.pl
Rząd liczy stracone miliardy. Przez chciwość W 2014 roku o setki miliony złotych przeszacowano wpływy z akcyzy od papierosów i wódki. Podwyższone podatki wcale nie przełożyły się na większe wpływy budżetowe.
Bat na palaczy. Pomysł resortu zdrowia Zakaz ich używania w miejscach publicznych oraz zakaz sprzedaży nieletnim to tylko niektóre zmiany jakie zawiera projekt.
Korzystne zmiany dotyczące podatku akcyzowego Samochody osobowe wykorzystywane do ratowania życia i zdrowia ludzi, m.in. karetki pogotowia będą zwolnione z podatku akcyzowego - przewiduje nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym.
bEJzZEoi
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)