Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Umowa o pracę na czas określony. Zobacz jak ją rozwiązać

Umowa o pracę na czas określony. Zobacz jak ją rozwiązać

Fot. Dmitry Rostovtsev/Dreamstime
Umowa o pracę zawarta na czas określony należy do umów terminowych, które generalnie rozwiązują się z upływem czasu na jaki były zawarte. Taka umowa z natury wiąże strony stosunku pracy przez cały okres jej trwania. Problem pojawia się natomiast w sytuacji, gdy jedna ze stron chciałaby ją rozwiązać wcześniej.

Kwestię rozwiązania umowy o pracę na czas określony reguluje art. 33 k.p. Zgodnie z jego treścią, przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

By mogło zatem dojść do skutecznego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek:

  • Zawarcie umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy (czyli przynajmniej na 6 miesięcy i 1 dzień)
  • Zawarcie w umowie dopuszczalności rozwiązania jej za dwutygodniowym wypowiedzeniem

Jak rozliczać czas pracy przedstawiciela handlowego
W związku z powyższym nie jest możliwe wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy oraz w sytuacji gdy umowa została co prawda zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy ale strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia.

Pierwotnie pojawiły się w doktrynie rozbieżności interpretacyjne pierwszej przesłanki. Dotyczyły one kwestii czy taką umowę zawartą na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w której dopuszczono rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem można było wypowiedzieć dopiero po tym okresie, czy jednak przed upływem 6 miesięcy.

Początkowo ukształtowała się wykładnia, zgodnie z którą klauzulę wypowiadającą umowę o pracę zawartą na czas określony można było zastosować dopiero po upływie co najmniej 6 miesięcy trwania umowy o pracę. Zwolennicy tej teorii uzasadniali, iż sytuacja osób zatrudnionych na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy nie może być mniej korzystna niż osób zatrudnionych na podstawie tejże umowy w wymiarze krótszym niż 6 miesięcy.

Niemniej jednak w ostatnim czasie pogląd na tę materię zdaje się być odrzucany zarówno przez orzecznictwo jak i piśmiennictwo prawnicze. Zaczęła więc przeważać wykładnia, że takie podejście ogranicza wolę stron. W konsekwencji zaczęto dopuszczać możliwość rozwiązania umowy zawartej na czas określony także przed upływem 6 miesięcy jej trwania. (uchwała SN z dnia 7 września 1994 r., I PZP 35/94)

Drugim warunkiem rozwiązania umowy na czas określony jest zawarcie w umowie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1994 roku, I PZP 26/94, wprowadza jednak swoiste odejście od obligatoryjności zawarcia takiego zastrzeżenia przy zawieraniu umowy na rzecz dopuszczalności zawarcia takiej klauzuli również w czasie jej trwania, np. w formie aneksu. Sąd Najwyższy orzekł bowiem, że strony mogą nie tylko w chwili zawarcia umowy, ale także w trakcie jej trwania przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Jednak konieczne jest w takim wypadku, zgodne oświadczenie zarówno pracodawcy i pracownika.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
umowa, prawo, praca, pracownik, czas, pracodawca, pracy, wypowiedzenie, warunki, określony
Piszcz Norek
Czytaj także
Polecane galerie