Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Skarga na komornika - jakie prawa ma dłużnik?

0
Podziel się:

Bank wszczął egzekucję komorniczą przeciwko kredytobiorcy,który zalegał ze spłatą. Dłużnik może m.in. złożyć skargę na czynności komornika.

Skarga na komornika - jakie prawa ma dłużnik?

*Bank wszczął egzekucję komorniczą przeciwko kredytobiorcy,który zalegał ze spłatą. Dłużnik może m.in. złożyć skargę na czynności komornika. *

Dłużnikowi przysługuje skarga na czynności komornika, którą należy wnieść do sądu rejonowego i opłacić tzw. opłatą stałą w wysokości 100 zł. Zaskarżeniu podlegają te czynności komornika, które w ocenie dłużnika naruszają jego prawa lub choćby im zagrażają, jak np. spodziewane przeszukanie lokalu. W treści skargi dłużnik powinien wskazać konkretną czynność komornika (np. zajęcie rzeczy) oraz sformułować wniosek o zmianę bądź uchylenie dokonanej czynności.

Skargę należy zwięźle uzasadnić i oczywiście podpisać. Powyższe elementy skargi są obowiązkowe. W razie ich niedochowania sąd nie będzie rozpatrywał skargi, tylko ją odrzuci. Termin do wniesienia skargi wynosi siedem dni i należy go liczyć od dnia, w którym dłużnik dowiedział się o dokonaniu czynności przez komornika (dzień doręczenia zawiadomienia o zajęciu), chyba że dłużnik był obecny przy czynności komornika, wtedy bowiem termin siedmiodniowy należy liczyć od dnia dokonania czynności. O zasadności skargi decyduje sąd rejonowy.

| Agnieszka Golon, prawniczka z Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy dłużnik był przy czynności obecny lub był o jej terminie zawiadomiony, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności dłużnika, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Właściwym do rozpatrzenia skargi na komornika jest sąd przy którym działa komornik a jeśli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Po wpłynięciu skargi do sądu, powinien on ją rozpoznać w ciągu tygodnia. W przypadku braków formalnych podlegających uzupełnieniu, w terminie tygodnia od ich uzupełnienia. W przypadku złożenia skargi związanej z nieprawidłowym wykonywaniem egzekucji przez komornika w stosunku do dłużnika sąd może na wniosek zawiesić lub wstrzymać w całości lub części postępowanie egzekucyjne, gdyż
wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności. Jednak zawieszenie tego postępowania może zostać uzależnione od złożenia przez dłużnika stosownego zabezpieczenia. Na postanowienie sądu wydane wskutek skargi przysługuje zażalenie. Należy pamiętać, że od złożenia skargi na czynności komornika jest opłata w wysokości 100 zł. |
| --- |
| Agnieszka Golon, prawniczka z Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy |

Powództwo przeciwegezkucyjne

Dłużnik może również wnieść do sądu rejonowego bądź okręgowego powództwo przeciwegezkucyjne, zwane opozycyjnym, od którego pobiera się opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu - czyli kwoty egzekwowanej przez bank. Dłużnik nie jest ograniczony żadnym terminem.

Drogą powództwa dłużnik zwalcza tzw. wykonalność tytułu wykonawczego (w przypadku egzekucji wszczętej z wniosku banku najczęściej jest to bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności)
, a nie konkretną czynność komornika. W treści pozwu dłużnik powinien przytoczyć stosowne zarzuty przeciwko prowadzonej egzekucji, które wskazuje art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego. Przed sądem dłużnik musi udowodnić, że obowiązek zapłaty na rzecz banku po prostu nie istnieje, bo np. uległ przedawnieniu.

Podsumowując: drogą skargi dłużnik może zwalczać konkretną czynność komornika, z kolei powództwo opozycyjne służy do zwalczenia zasadności obowiązku zapłaty jako takiego.

| Agnieszka Golon, prawniczka z Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy |
| --- |
| Dłużnik może wnieść zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, którego przedmiotem mogą być jednak jedynie zarzuty dotyczące strony formalnej bankowego tytułu egzekucyjnego (np. brak w nim elementu przewidzianego przez przepisy prawa bankowego); *zarzuty o charakterze merytorycznym *dłużnik może podnosić w związku z całkowicie lub częściowo nieuzasadnioną egzekucją sądową po nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (wyłącznie w pozwie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego lub pozwie o ustalenie nieistnienia zobowiązania (są to tak zwane powództwa opozycyjne lub przeciwegzekucyjne). Postępowanie przeciwegzekucyjne ma na celu pozbawienie tytułu egzekucyjnego wykonalności w całości, części lub jego ograniczenie, co zmierza do tego, aby egzekucja w całości lub części stała się niedopuszczalna wobec osoby składającej pozew. Powództwo przeciwegzekucyjne wytoczyć należy przeciwko wierzycielowi. Właściwy rzeczowo do
rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy lub okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu, którą stanowi wysokość egzekwowanej wierzytelności. Właściwość miejscową sądu określa się według miejsca prowadzenia egzekucji. |

giełda
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)