Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
podwyżka vat
05.10.2010 13:26

Podwyżka VAT - czy można wypowiedzieć umowę operatorowi?

Czy mamy prawo wypowiedzieć umowę w związku z zapowiedzianą podwyżką podatku VAT? Jakie warunki muszą być spełnione?

Podziel się
Dodaj komentarz
(Aksoys/Dreamstime)

W związku z zapowiedzianą podwyżką stawki VAT, aktualna stała się kwestia odpowiedzi na pytanie, czy w powyższej sytuacji, na tle polskiego Prawa telekomunikacyjnego, abonent nabywa prawo do wypowiedzenia umowy oraz jakie są warunki jego dokonania.

Zgodnie z art. 61 w związku z art. 60a ustawy – Prawo Telekomunikacyjne dostawca publicznych usług telekomunikacyjnych doręcza na piśmie abonentowi, będącemu stroną umowy zawartej na piśmie, treść każdej proponowanej zmiany ceny za świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Przy czym powyższy wymóg ma również zastosowanie w przypadku abonentów nie będących stroną umowy zawartej na piśmie, którzy przekazali dostawcy usług odpowiednie dane osobowe. Ponadto Prawo telekomunikacyjne dopuszcza, iż takie zawiadomienie może, po uprzednim zgłoszeniu żądania przez abonenta, zostać dokonane drogą elektroniczną na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

[

Jak przenieść numer telefonu do innego operatora? ]( http://www.money.pl/gospodarka/ngospodarka/telekomunikacja/artykul/jak;przeniesc;numer;telefonu;do;innego;operatora,36,0,487972.html )
W związku z przytoczonymi powyżej regulacjami prawnymi do obowiązków dostawcy należy poinformowanie abonenta o:
- treści każdej zmiany cennika;
- w przypadku podwyżki cen, o przysługującym mu prawie, w przypadku braku akceptacji zmian, do wypowiedzenia umowy bez konieczności zapłacenia jakiegokolwiek odszkodowania oraz zwrotu przyznanej mu ulgi.

Dostawca usług ma obowiązek powiadomienia abonentów o zmianach cen w regulaminie przynajmniej na jeden miesiąc przez wprowadzeniem tych zmian w życie. Przy czym przyczyna zmiany jest nieistotna.

Jednakże art. 61 ust. 6a Prawa telekomunikacyjnego wprowadza wyjątek od powyższej reguły. Przepis ten reguluje sytuację, w której konieczność wprowadzenia zmiany ceny w regulaminach oraz warunkach umów wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Biorąc pod uwagę treść tego przepisu należy stwierdzić, iż abonentowi nie przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy bez konsekwencji prawnych, jeżeli podwyżka cen wynika ze zmiany przepisów prawa, tak jak to by miało miejsce w przypadku podwyżki stawki podatku VAT na usługi telekomunikacyjne.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.)
Tym samym, jak wskazuję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w swym oświadczeniu z dnia 24 wrzesnia 2010 r. , abonent wypowiadając umowę przed terminem, w związku z podwyżką cen spowodowaną wzrostem stawek VAT, będzie musiał zwrócić swojemu dostawcy usług wartość wcześniej przyznanej mu ulgi w wysokości pomniejszonej o proporcjonalną jej część za okres od dnia zawarcia do dnia rozwiązania umowy.

Należy jednakże podkreślić, iż zwiększenie stawki VAT nie musi się wcale wiązać z podwyższeniem cen za świadczone usługi, a tym samym zmianą cennika. Operator usług może wziąć na siebie skutki podwyższenia stawki VAT i nie wprowadzać zmian do cennika. Sama zmiana stawki VAT nie prowadzi więc do nabycia przez abonenta uprawnienia do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, bowiem konieczną przesłanką nabycia takiego uprawnienia jest zmiana cennika.

Pozostaje pytanie, czy operator powinien poinformować abonenta w zawiadomieniu o konieczności zapłaty odszkodowania oraz zwrotu ulg w przypadku dokonania wypowiedzenia. Pomimo, iż nie ma jasnego rozstrzygnięcia w przepisach, pozytywna odpowiedź co do tej kwestii wydaje się być uzasadniona.

Agata Kulik jest prawnikiem z Kancelarii Prawniczej Siwek Gaczyński

Czytaj w Money.pl

Tagi: podwyżka vat, rozwiązanie umowy, wiadomości, porady, gospodarka, baza wiedzy, prawo, wiadmości
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz