Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jakie uprawnienia ma inspekcja pracy?

0
Podziel się:

Inspektorzy pracy uprawnieni są do swobodnego wstępu do zakładu pracy. Muszą jednak pokazać upoważnienie do jej przeprowadzenia.

Nadzorowi i kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy podlega przestrzeganie prawa pracy. W szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Nadzorem i kontrolą objęte są wszystkie zakłady pracy.

Kontrolę przeprowadzają inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy. Na mocy przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy uprawnieni są do swobodnego wstępu i poruszania się po terenie kontrolowanego podmiotu bez uprzedzenia. *Nie muszą uzyskiwać przepustki oraz zwolnieni są z rewizji osobistej, *nawet gdy takie procedury przewiduje regulamin wewnętrzny kontrolowanego.

Inspektor przeprowadzający kontrolę ma ponadto prawo m.in. *do żądania *od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są lub były zatrudnione, albo które wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, *pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób *w związku z przeprowadzaną kontrolą; sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego, ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia czy korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.

Uprawnienia kontrolne inspekcji pracy wynikają przede wszystkim z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589).
Kontrolę rozpoczyna się okazaniem legitymacji służbowej oraz wydanego przez Głównego Inspektora Pracy lub okręgowego inspektora pracy (bądź ich zastępców) *upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i w konkretnym zakresie, np. bezpieczeństwa i higieny pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. *

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli *powinno zawierać m.in. wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, oznaczenie organu kontroli, określenie zakresu przedmiotowego kontroli (wskazanie zakładu pracy), oznaczenie podmiotu objętego kontrolą, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli. O sposobie przeprowadzania kontroli i o tym, z jakich uprawnień inspektor pracy będzie korzystał przesądza jej zakres. Dla przykładu, *inspektor pracy przeprowadzający kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń, *będzie *korzystał z uprawnień do żądania akt osobowych, list płac, kart wynagrodzeń.

Zwykle kontrola przeprowadzana jest w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Przepisy ustawy przewidują jednak możliwość wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z przepisami ustawy, przed rozpoczęciem czynności kontrolnych inspektor pracy zgłasza swoją obecność kontrolowanemu podmiotowi, za wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli. Ma to miejsce na przykład wtedy, jeżeli przedmiotem kontroli jest kontrola legalności zatrudnienia.

[

Inspekcja pracy apeluje: Pozwólcie pracować krócej! ]( http://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/inspekcja;pracy;apeluje;pozwolcie;pracowac;krocej,83,0,643411.html )
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do:
1) nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie *w przypadku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) *
nakazania: wstrzymania prac lub działalności,
gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace lub prowadzących działalność; skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
3) nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
4) zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach, w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
5) nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju;
6) nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku;
7) nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
8) skierowania wystąpienia, w razie stwierdzenia innych naruszeń niż wymienione w powyższych punktach.

[

Kontrola Inspekcji Pracy: Co powinien zrobić pracodawca ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kontrola;inspekcji;pracy;co;powinien;zrobic;pracodawca,63,0,534591.html )
Decyzja inspektora pracy może mieć formę pisemną, ustną lub wpisu do dziennika budowy. Powinna zawierać określenie podstawy prawnej, termin usunięcia stwierdzonych uchybień oraz pouczenie o przysługujących Ci środkach odwoławczych. Jeśli inspektor wydał decyzję w formie wpisu do dziennika budowy, kopia lub odpis decyzji są załączane do protokołu kontroli. Inspektor wydaje decyzję ustną, jeśli w toku kontroli stwierdzi takie uchybienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą być usunięte podczas trwania kontroli. W innych przypadkach decyzja ma postać pisemną lub wpisu do dziennika budowy.

Wystąpienie powinno zawierać *wnioski pokontrolne i ich podstawę prawną. *Jeśli w wyniku kontroli pracodawca otrzyma wystąpienie, będzie zobowiązany zawiadomić odpowiedni organ Państwowej Inspekcji Pracy o terminie i sposobie realizacji wniosków pokontrolnych w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym niż 30 dni.

Ustalenia kontroli dokonywane są zwykle w formie protokołu. Wymogi formalne protokołu sporządzanego przez inspektora pracy zostały wskazane w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy. Protokół taki powinien zawierać w szczególności nazwę podmiotu kontrolowanego w pełnym brzmieniu i jego adres oraz numer z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora pracy, opis stwierdzonych naruszeń prawa oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla wyników kontroli, informację o liczbie i rodzaju udzielonych porad z zakresu prawa pracy oraz powinien zostać podpisany przez osobę lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany.

Co istotne, podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo do zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia takie należy zgłosić na piśmie w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Inspektor pracy zobowiązany jest zbadać zgłoszone zastrzeżenia, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, powinien zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że odmowa podpisania protokołu kontrolnego przez osobę lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych przewidzianych ustawą. Od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub stanowiącej wpis do dziennika budowy, podmiotowi kontrolowanemu przysługuje odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. Na podmiocie kontrolowanym spoczywa obowiązek informowania odpowiedniego organu Państwowej Inspekcji Pracy o jej realizacji z upływem terminów określonych w decyzji.

Karolina Sobczuk jest prawnikiem w kancelarii MPiW, specjalistką prawa pracy

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)