Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jakie uprawnienia ma inspekcja pracy?

Jakie uprawnienia ma inspekcja pracy?

Nadzorowi i kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy podlega przestrzeganie prawa pracy. W szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Nadzorem i kontrolą objęte są wszystkie zakłady pracy.

Kontrolę przeprowadzają inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy. Na mocy przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy uprawnieni są do swobodnego wstępu i poruszania się po terenie kontrolowanego podmiotu bez uprzedzenia. Nie muszą uzyskiwać przepustki oraz zwolnieni są z rewizji osobistej, nawet gdy takie procedury przewiduje regulamin wewnętrzny kontrolowanego.

Inspektor przeprowadzający kontrolę ma ponadto prawo m.in. do żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są lub były zatrudnione, albo które wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą; sprawdzania tożsamości osób wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego, ich przesłuchiwania i żądania oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia czy korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.Uprawnienia kontrolne inspekcji pracy wynikają przede wszystkim z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.07.89.589).
Kontrolę rozpoczyna się okazaniem legitymacji służbowej oraz wydanego przez Głównego Inspektora Pracy lub okręgowego inspektora pracy (bądź ich zastępców) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i w konkretnym zakresie, np. bezpieczeństwa i higieny pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać m.in. wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli, oznaczenie organu kontroli, określenie zakresu przedmiotowego kontroli (wskazanie zakładu pracy), oznaczenie podmiotu objętego kontrolą, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli. O sposobie przeprowadzania kontroli i o tym, z jakich uprawnień inspektor pracy będzie korzystał przesądza jej zakres. Dla przykładu, inspektor pracy przeprowadzający kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzeń, będzie korzystał z uprawnień do żądania akt osobowych, list płac, kart wynagrodzeń.

Zwykle kontrola przeprowadzana jest w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Przepisy ustawy przewidują jednak możliwość wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
kontrola, kodeks pracy, bhp, inspekcja pracy, inspektor
MPIW
Czytaj także
Polecane galerie