Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Pozyskiwanie funduszy unijnych na zakup nieruchomości

0
Podziel się:

Przedsiębiorcy i gminy mogą starać sie o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Pozyskiwanie funduszy unijnych na zakup nieruchomości

O dofinansowanie zakupu nieruchomości ze środków unijnych ubiegają się zarówno przedsiębiorcy jak i gminy. Warto znać zasady na jakich dofinansowanie to może zostać udzielone.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż brak jest szczególnego programu operacyjnego w ramach funduszy strukturalnych dedykowanego wyłącznie zakupowi nieruchomości. Zagadnienie pozyskiwania środków unijnych na zakup nieruchomości należy rozpatrywać w kategoriach poszukiwania dofinansowania dla inwestycji, której jedynie elementem jest zakup nieruchomości. Jako przykład, wskazać można wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w ramach, którego konieczne jest również nabycie odpowiedniej nieruchomości, na której będzie mogły zostać zlokalizowane wiatraki.

| Zakup nieruchomości zostanie dofinansowany jeśli jest on związany z planowaną inwestycją. Jako przykład, wskazać można wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w ramach, którego konieczne jest również nabycie odpowiedniej nieruchomości, na której będzie mogły zostać zlokalizowane wiatraki. |
| --- |

Inwestorzy poszukujący dofinansowania z środków unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Europejskiego Funduszu Spójności), muszą zapoznać się z funkcjonującymi na obszarze Polski programami operacyjnymi za pomocą których realizowana jest Narodowa Strategia Spójności określająca priorytety, obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy.

Możliwość współfinansowania zakupu nieruchomości z funduszy w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013) tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności przewidują następujące programy operacyjne: Program Infrastruktura i Środowisko, Program Innowacyjna Gospodarka, Program Rozwoju Polski Wschodniej, Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz 16 programów regionalnych.

ZOBACZ TAKŻE:

Kategorie beneficjantów, którzy mogą starać się o dofinansowanie realizowanych projektów z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, określa bezpośrednio program operacyjny lub Szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego, tzw. uszczegółowienie programu operacyjnego

Procedura współfinansowania projektów z środków unijnych rozpoczyna się od ogłoszenia przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym konkursu. Następnie podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu konkursowym mogą składać swoje wnioski zawierając w nich między innymi opis inwestycji, budżet oraz harmonogram jej realizacji.

Jeżeli wnioskodawcy przyznane zostało dofinansowanie podpisywana jest z nim odpowiednia umowa. Po wykonaniu projektu wnioskodawca musi jeszcze dokonać z instytucją zarządzającą programem rozliczenia kosztów realizacji projektu a następnie sporządzić raport podsumowujący.

W trakcie realizowania samego projektu pamiętać należy, że nie wszystkie wydatki poniesione przez beneficjanta kwalifikować się będą do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację programu operacyjnego w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu.

Tak zwany _ wydatek kwalifikowany _ musi być: zgodny z postanowieniami danego programu operacyjnego oraz kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu, niezbędny do realizacji danego projektu i faktycznie poniesiony w związku z jego realizacją w sposób oszczędny.

| W trakcie realizowania samego projektu pamiętać należy, że nie wszystkie wydatki poniesione przez beneficjanta kwalifikować się będą do refundacji ze środków przeznaczonych na realizację programu operacyjnego w trybie określonym w umowie o dofinansowanie projektu. |
| --- |

Za faktycznie poniesionego uważa się wydatek w znaczeniu kasowym tj. rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjanta. Wydatek kwalifikowany musi być należycie udokumentowany, poprzez przedstawienie zapłaconej faktury lub innego dokument księgowy.

Ponad to w perspektywie czasowej 2007-2013 możliwe do zwrotu będą jedynie wydatki poczynione między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2015 r. Okres ten może zostać dodatkowo zawężony przez instytucję zarządzającą danym programem w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach danego programu.

Zakwalifikowanie zakupu nieruchomości do wydatków podlegających współfinansowaniu wiąże się ze spełnienia dalszych wymagań. Po pierwsze cena nabycia nieruchomości nie może przekraczać wartości rynkowej gruntu, a jego wartość potwierdzona musi być operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Po drugie nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu oraz wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu. Po trzecie zakup nieruchomości musi być przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu i uwzględniony w umowie o dofinansowanie projektu.

| Cena nabycia nieruchomości nie może przekraczać wartości rynkowej gruntu, a jego wartość potwierdzona musi być operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę. |
| --- |

Dodatkowo wydatek poniesiony na zakup gruntu (nieruchomości nie zabudowanej) jest kwalifikowany tylko do wysokości 10 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. (W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFRR wyższy udział procentowy dopuszczalny jest w projektach związanych z ochroną środowiska naturalnego, za zgodą instytucji zarządzającej danym programem operacyjnym).

Za zakup nieruchomości niezabudowanej uważa się również zakup nieruchomości z budynkami przeznaczonymi do wyburzenia. W takim wypadku cena nabycia samego budynku nie jest kosztem kwalifikowalnym, natomiast koszt jego wyburzenia stanowi koszt kwalifikowalny. Beneficjent dokonujący zakupu nieruchomości może liczyć również na zwrot wydatków poniesionych na doradztwo prawne i finansowe oraz opłaty notarialne.

Warto zaznaczyć, iż z środków unijnych możemy otrzymać nie tylko refundację zakupu nieruchomości, ale również, w przypadku wniesienia nabytej wcześniej nieruchomość jako wkładu niepieniężnego na rzecz projektu, otrzymać zwrot kwoty stanowiącej jej obecną wartość na zasadach przedstawionych powyżej.

Autor jest prawnikiem z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych
Miller, Canfield, W. Babicki, A.Chełchowski i Wspólnicy Sp. K.

fundusze unijne
wiadomości
poradniki i raporty
KOMENTARZE
(0)