Na skróty

Prawo

Tematypoświadczenie za zgodność z oryginałem

poświadczenie za zgodność z oryginałem

 • Poświadczenie za zgodność z oryginałem

  ten adwokat? Wiem, że żaden sąd nie przyjąłby tego dokumentu bez poświadczenia za zgodność z oryginałem, więc adwokat poświadczył go - aby wszcząć postępowanie sądowe i uzyskać nakaz + koszta procesowe
 • Poświadczenie zgodności kopi dokumentu z oryginałem

  Pytanie: Kto jest uprawniony do poświadczenia zgodności kopi dokumentu z oryginałem, która przedstawiana jest w postępowaniu cywilnym przed sądem? Odpowiedź: Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.c. zamiast
 • Poświadczenie zgodności z orginałem

  Pytanie: Na jakiej podstawie prawnej adwokaci i radcowie prawni są uprawnieni do poświadczania zgodności z oryginałem kopii dokumentów składanych jako załączniki pozwów czy pism procesowych
 • Poświadczenie za zgodność dokumentów

  dokumentację, co do której istnieje wymóg potwierdzenia jej za zgodność z oryginałem, to kto ma do tego prawo? Czy też tylko osoby uprawnione do reprezentacji, tak jak to wynika z KRS? Odpowiedź: Przepisy
 • Poświadczenie za zgodność w administracji

  Pytanie: Jakie przepisy regulują potwierdzenie kserokopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracowników administracji rządowej i samorządowej? Chodzi mi o sytuację, gdy składam np. wniosek
 • Poświadczenie dokumentu przez radcę

  Pytanie: Pełnomocnik powoda, radca prawny, wniósł w jego imieniu pozew o zapłatę. Do pozwu zostały dołączone kopie dokumentów, poświadczone przez radcę za zgodność z oryginałem. Jeden z tych
 • Prywatyzacja PZU: Seremet chce śledztwa

  braki i został zachwaszczony. SA wymienił m.in. nieprzetłumaczenie na jęz. polski 11,7 tys. stron akt; brak poświadczeń za zgodność kilkuset dokumentów i brak analizy 1800 stron billingów. - Prokurator
 • VI SA/Wa 899/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-08

  . Kserokopia dokumentu jest odzwierciedleniem oryginału metodą nowoczesną. Nie można uznać za dowód niedoświadczonych urzędowo kserokopii dokumentów urzędowych. Co do zasady organem uprawnionym do poświadczenia
 • I SA/Wr 1649/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-21

  TezyZ treści art. 137 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ jednoznacznie wynika, że dołączenie do akt oryginału lub urzędowego poświadczenia
 • FSK 464/04 - Wyrok NSA z 2005-03-02

  stempla SAD, wpisanie pozycji ewidencji, złożenie podpisu i przystawienie pieczęci "Polska-Cło" /por.: par. 198 ust. 4 rozporządzenia/. Odpis ten poświadczony był za zgodność z oryginałem przez Urząd Celny
 • Opłata skarbowa przy składaniu pełnomocnictwa

  , że zwolnieniu podlegać będzie również złożenie odpisu, wypisu lub kopii takiego pełnomocnictwa, jeżeli są one poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub uprawniony organ. Praktyka swojeTymczasem
 • Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym

  . Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie albo zgłoszone do protokołu. Do akt sprawy powinien zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa albo jego kopia poświadczona za zgodność przez notariusza. Dopuszczalne
 • Opłaty u notariusza

  od rodziców i gruntu od teściów, poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem i poświadczenie podpisu. Jakie są aktualne stawki wszelkich opłat w kancelarii notarialnej (proszę o podanie aktów prawnych
 • Cofnięcie pozwu a zwrot dokumentów

  ". Czy to nie pomyłka, wszak nie doszło do rozprawy i nie ma wyroku? Jeżeli to nie pomyłka, to czy te odpisy na wniosek będą jakoś poświadczone przez sąd za zgodność z oryginałami? Czy 6 zł to koszt poświadczenia
 • Proces cywilny ma przyśpieszyć

  dokumenty (wyjątek będzie stanowił m.in. testament) będą mogły być przez strony składane w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez same strony. Własnoręczne poświadczenie dotyczyć będzie