Na skróty

Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Branże klauzul niedozwolonych UOKiK
Klauzule niedozwolone UOKiK - Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
numer data wpisu postanowienie branża
5726 2014-07-18 XVII AmC 415/14
"Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej opisanej w par. 1 ust. 1 niniejszej umowy Przedsiębiorstwu Gazowniczemu, przechodzą na przedsiębiorstwo gazownicze wszelkie...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5661 2014-05-20 XVII AmC 5734/11
"Inwestor udziela dwuletniej gwarancji na przebudowane elementy sieci elektroenergetycznej"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5660 2014-05-20 XVII AmC 5734/11
"Złożenie oświadczenia o odmowie zatwierdzenia specyfikacji kosztów oraz kosztorysu powykonawczego nie zwalnia Inwestora z obowiązku terminowego uiszczenia ceny wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 11, Inwestor dochodzić...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5659 2014-05-20 XVII AmC 5734/11
"Przedsiębiorstwo Sieciowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, o którym mowa w § 4, niniejszej umowy w przypadku (...) poważnej awarii sieciowej uniemożliwiającej przeprowadzenie prac w terminie przez konieczność...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5475 2013-12-13 VI ACa 251/13
"W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków ENION, wynikających z niniejszej umowy, Przyłączany Podmiot jest uprawniony do potrącenia z opłaty za przyłączenie kary umownej w wysokości 0,1 % przedmiotowej opłaty za każdy dzień...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5474 2013-12-13 XVII AmC 2934/10
"W przypadku odstąpienia od Umowy przez ENION z przyczyn niezależnych od Przyłączanego Podmiotu (z wyłączeniem jednakże siły wyższej), lub w razie odstąpienia od Umowy przez Przyłączany Podmiot z przyczyn zależnych od ENION,...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5473 2013-12-13 XVII AmC 2934/10
"Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi do dnia ... pod warunkiem spełnienia co najmniej 120 dni przed planowanym terminem realizacji, poniższych warunków: 2.1. otrzymaniu przez ENION kompleksowej dokumentacji projektowo-prawnej...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5228 2013-08-28 XVII AmC 5029/11
"Umowa może być rozwiązana przez Enion z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez odbiorcę (...)"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
5227 2013-08-28 XVII AmC 5029/11
"Enion jest zwolniony z odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń spowodowanych: (...) 4.3 prawomocnym orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej (samorządowej)"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
4796 2013-06-06 XVII AmC 5200/11
"Jeżeli Odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Przedsiębiorstwa, faktury oraz inne dokumenty wysłane przez Przedsiębiorstwo poczytuje się za dostarczone Odbiorcy"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
4667 2013-05-22 XVII AmC 5196/11
"Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane niezawinionymi przez Przedsiębiorstwo przerwami w zasilaniu energetycznym...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
4666 2013-05-22 XVII AmC 5195/11
"Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody wywoływane niezawinionym przez Przedsiębiorstwo brakiem wody na ujęciu"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
3806 2012-10-10 XVII AmC 3806/10
"Przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dostawę wody do nieruchomości lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, zawiadamiając na co najmniej 20 dni wcześniej powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza oraz Odbiorcę jeżeli: [...]...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
3805 2012-10-10 XVII AmC 3805/10
"W przypadku naruszenia przez Korzystającego z lokalu obowiązków określonych w § 3 niniejszej umowy, Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody do lokalu"
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
3804 2012-10-10 XVII AmC 3804/10
"W przypadku niesprawności wodomierza głównego, łączną ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie sześciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności tego wodomierza, a gdy nie jest to możliwe,...
Dostawa energii, wody, gazu i ciepła
nowsze 1 2 3
Najnowsze wiadomości
  • Adres publikacyjny:
Przydatne linki