Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym?

2008-08-15 12:52

Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym?

Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym?

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, przez ustalony okres.

Praktyczne problemy mogą nasuwać kwestie związane przede wszystkim z wyliczeniem wysokości wynagrodzenia chorobowego oraz ustaleniem okresu, za jaki jest ono wypłacane.

Zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 92 kodeksu pracy) pracownik niezdolny do pracy na skutek choroby czy też odosobnienia w związku z chorobą zakaźną jest uprawniony do 80% wynagrodzenia, o ile obowiązujące u danego pracodawcy regulacje wewnętrzne, np. regulamin wynagradzania, układ zbiorowy nie przewidują z tego tytułu wynagrodzenia wyższego.

Natomiast w przypadkach: (1) choroby pracownicy przypadającej w okresie ciąży; (2) wypadku w drodze do pracy; (3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi ich pobrania, pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia.

ZOBACZ TAKŻE:

Przez jaki okres pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas choroby pracownika?

Wynagrodzenie za czas choroby jest wypłacane przez pracodawcę, z jego środków własnych, przy czym pracodawca jest zobowiązany do wypłaty tego wynagrodzenia za okres niezdolności pracownika do pracy trwającej łącznie 33 dni w ciągu danego roku kalendarzowego. Okres ten może trwać w sposób ciągły jak również może stanowić sumę kolejnych okresów nieobecności w pracy z powodu choroby, aż do wyczerpania 33 dniowego limitu w danym roku kalendarzowym. Znaczenia nie mają długości przerw pomiędzy poszczególnymi okresami chorobowymi jak również rodzaj choroby.

Począwszy od 34 dnia choroby pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia każdego roku 33 dniowy limit należy liczyć od nowa. Może się zatem zdarzyć, iż pracodawca będzie musiał od razu zapłacić wynagrodzenie chorobowe za ponad 2 miesiące (66 dni), taka sytuacja będzie miała miejsce gdy pracownik będzie chorował na przełomie roku, zakładając, że będzie to jego pierwsza choroba w roku mijającym. Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym również za dni wolne od pracy.

Zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 92 kodeksu pracy) pracownik niezdolny do pracy na skutek choroby czy też odosobnienia w związku z chorobą zakaźną jest uprawniony do 80% wynagrodzenia, o ile obowiązujące u danego pracodawcy regulacje wewnętrzne, np. regulamin wynagradzania, układ zbiorowy nie przewidują z tego tytułu wynagrodzenia wyższego.

Warto również podkreślić, iż w przypadku zmiany przez pracownika miejsca zatrudnienia, na nowego pracodawcę przechodzi obowiązek zapłaty wynagrodzenie chorobowego tylko za tą ilość dni choroby, które stanowią dopełnienie do 33 dniowego limitu. Stąd też w świadectwie pracy podaje się zawsze informację o ilości dni, za które pracownik otrzymał w danym roku wynagrodzenie chorobowe.

Jak ustalić wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Obliczenie i wypłata wynagrodzenia za okres choroby następuje stosownie do zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego uregulowanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. Tak też, zgodnie z brzmieniem w/w ustawy, jest to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, a jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 12 miesięcy za ten okres. Za jeden dzień niezdolności do pracy wypłaca się zaś jedną trzydziestą część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru.

Ustalając wymiar wynagrodzenia za czas choroby bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie wynagrodzenie u konkretnego pracodawcy.

Jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia, podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi wynagrodzenie, które pracownik by osiągnął, gdyby przepracował pełen miesiąc kalendarzowy.

Podstawę wymiaru stanowi:

- W przypadku wynagrodzenia w wysokości stałej miesięcznej:

Wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub innym akcie nawiązującym stosunek pracy; albo

- W przypadku wynagrodzenia zmiennego miesięcznego:

Gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne, wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełen miesiąc kalendarzowy, obliczone przez:

- podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby jeden dzień;

- przyjęcie kwoty zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej, miesięcznej wysokości, wypłaconej za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeśli pracownik nie osiągnął tego wynagrodzenia.

Jakie składniki wynagrodzenia, są wliczane do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby?

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby należy wliczyć wszystkie składniki wynagrodzenia, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania świadczeń z tytułu choroby. W konsekwencji należy wliczać te składniki wynagrodzenia (np. premie, nagrody itp.), które zgodnie z zasadami ich wypłaty określonymi w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania czy też innych wewnętrznych politykach płacowych pracodawcy, ulegają obniżeniu stosownie do okresów nieobecności spowodowanej chorobą czy też inną usprawiedliwioną nieobecnością.

Uwzględniamy, zatem:
- premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne

- wliczane są w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru;

- premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne, w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy czym składniki te wlicza się w wysokości stanowiącej 1/12 sumy kwot wypłaconych za pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy nawet, jeżeli za niektóre z tych kwartałów pracownik nie otrzymał premii, bez względu na przyczynę jej nieprzyznania;

- składniki wynagrodzenia (np. premie, nagrody i inne) przysługujące za okresy roczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jakie składniki wynagrodzenia nie mają wpływu na podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby?

Zasadą przyjętą przez przepisy prawa oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego jest założenie, iż nie uwzględnia się premii, nagród i innych składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują ich zmniejszenia za okres pobierania zasiłku.

Można je wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po podjęciu decyzji, wyrażonej w płacowych regulacjach wewnętrznych, o ich przyznaniu w okresie zasiłkowym oraz faktycznym ich wypłaceniu (zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 września 2006 r. - II UK 48/06, z dnia 18 kwietnia 2007 r. I UK 312/06, czy orzeczenie z dnia 11 maja 2005 r. - III UK 33/05). Składników takich nie wlicza się do wymiaru zasiłku chorobowego, gdyż pracownik niejako dostał za nie gratyfikację tzn. dostał premię czy zasiłek w czasie, gdy pobierał zasiłek chorobowy.

Innymi słowy, te składniki wynagrodzenia, co do których przepisy układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagrodzeniach nie przewidują zmniejszenia za okres choroby pracownika (pobierania zasiłku), nie są uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby. Pracownik nie może być uprawniony do pobierania tego samego świadczenia za ten sam okres dwukrotnie.

Wydaje się, iż Trybunał Konstytucyjny popiera ten sposób rozumowania. W orzeczeniu z dnia 3 grudnia 2007 r. (SK 45/06) podkreśla bowiem, że równość wobec prawa nie może oznaczać absolutne jednakowych praw i obowiązków dla wszystkich pracowników. Prawo musi odmienne kształtować sytuację poszczególnych pracowników ze względu na wykonywaną pracę i ich cechy osobowe. Zasada ta obejmuje również kwestię wynagrodzeń. Należy bowiem mieć na względzie fakt, iż w myśl przepisów prawa pracy wynagrodzenie jest należne za pracę wykonaną.

Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko gdy przepis prawa tak stanowi. Tak też jest w przypadku wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu choroby. Przyjmuje się, że świadczenia zasiłkowe, stanowiące podstawę przy liczeniu wynagrodzenie chorobowego, mają zastępować tylko te składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane, gdy pracownik nie może wykonywać pracy. Dlatego też jak wskazano wyżej, równość między pracownikami nie może prowadzić do podwójnego uwzględnienia niektórych składników wynagrodzenia (jak np. premii) wobec osób korzystających ze zwolnienia lekarskiego i pobierających z tego tytułu zasiłek chorobowy.

Należy zauważyć, iż przy ustaleniu podstawy wynagrodzenia chorobowego nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia np. premii nagród lub prowizji, które przysługują w myśl umowy o pracę lub innego aktu tylko do określonego terminu po upływie tego terminu.

Joanna Jasiewicz (na zdjęciu) jest aplikantką adwokacką, Paulina Łabęcka jest prawnikiem w Kancelarii Baker&McKenzie.


Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


-1 spadek
2015-04-07 16:58:19 Adam Prus
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [1]
Przykład na który nie znajduję odpowiedzi:
- premia roczna od wyniku za 2014 rok powinna być wypłacona w maju 2015 po akceptacji wyniku 2014 przez Rade nadzorcza (rada nadzorcza 10 maja 2015)
- warunkiem wypłaty premii rocznej jest pozostawanie w stosunku pracy w dniu zatwierdzenia nagrody
- pracownik złożył wypowiedzenie 31 stycznia - miał umowę na czas nieokreślony pracował ponad 3 lata - czyli powinien pracować do 30 kwietnia 2015
- pracownik 15 stycznia złożył wniosek o wypłatę zaliczki na 90% premii - i taka otrzymał w wypłacie 29 stycznia.
PYTANIA:
- czy przebywając na chorobowym w marcu do średniego wynagrodzenia powinna być wliczana zaliczka premii?
- czy jest jakiś sposób aby moc ubiegać się o nie odciągniecie zaliczki z ostatniej pensji - mimo, że premia jest regulowana osobnym dokumentem i wyraźnie mówi o konieczności pozostawania w stosunku pracy (premia za przepracowany uczciwie rok).
[Ten komentarz został zgłoszony do usunięcia przez 1 osobę - Adam Prus.]
2015-04-07 20:21:24 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Ad. 1.

Przede wszystkim znaczeniem ma w ogóle to, czy premia taka (nawet pomijając kwestię zaliczki i ustania stosunku pracy) wchodzi do podstawy zasiłków/wynagrodzenia chorobowego. A to zależy od zasad jej wypłacania- mianowicie od tego, czy jest ona pomniejszana za okresy niezdolności do pracy- innymi słowy- czy premia ta byłaby identyczna niezależnie od tego ile w sumie w roku 2014 trwały Pana niezdolności do pracy- a więc okresy wynagrodzenia chorobowego/ zasiłków z ub. chorobowego.

Jeśli jest ona od tych niezdolności niezależna- to w ogóle nie wchodzi do podstawy zasiłków, nie powinna też być oskładkowana.

Jeśli jest to premia wchodząca do podstawy, to przy ustalaniu wynagrodzenia/zasiłku chorobowego powinny wejść wynagrodzenia wraz z ową zaliczką. A po wypłacie reszty premii- powinno nastąpić przeliczenie podstawy i uzupełnienie chorobowego.

W sytuacji odwrotnej ( nienależna premia, a więc i zaliczka ), pracodawca może dochodzić zwrotu nadpłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku, bo co do zasady powinien złożyć korektę do ZUS i zwrócić ZUS-owi nadpłacony pracownikowi przez ZUS zasiłek. Czyli spore zamieszanie.

Ad. 2- znów sporo zależy od regulacji tej premii, tyle że moim zdaniem w aspekcie jej powszechności. Jeśli jest Pan jedynym pracownikiem z taką premią, to mimo zapisów umowy można przecież próbować pracodawcę przekonać, że jest ona należna- ma tu przecież sporą uznaniowość w kierunku na korzyść pracownika. I to bez aneksowania umowy. Jeśli jednak premię identyczną co do zasad mają też inni pracownicy, jest ona uregulowana regulaminem obejmującym większą liczbę pracowników- są dużo mniejsze szanse- kwestia jednakowego traktowania, sprawiedliwości itd.
2015-03-23 19:31:15 89.71.156.* | Karola996
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [0]
witam jak mam ustalic podstawe wymiaru i wyliczyc wynagrodzenie za chorobowe ?
wynagrodzenie podstawowe 2650 zl ,premia 20% wynagrodzenia za czas pracy ,dodatek systemowy 20 % wynagrodzenia za czas pracy. chorobowe 6 dni od 10 do 15 stycznia .przecietne miesieczne wynagrodzenie z 12 msc 3165,00 zl ,przecietna premia uznaniowa z 12 msc 883 zl.
2015-01-01 23:45:42 188.146.122.* | patka804
Witam. Jak mniej więcej obliczyć mam chorobowe w przypadku wypadku przy pracy? Jestem na chorobowym od 11.12.2014 do 8.01.2015 stawka na godzinę brutto to 14.50
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-02 09:47:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli wypadek ten zostanie tak w postępowaniu powypadkowym zakwalifikowany tj. jako wypadek przy/w pracy to:
- będzie to zasiłek chorobowy w stawce 100%
- od pierwszego dnia tej niezdolności będzie to zasiłek właśnie, bez względu na to, czy w 2014 nie upłynęło jeszcze 33 dni, za które byłoby należne wynagrodzenie chorobowe.

Do podstawy wchodzą wypłacone wynagrodzenia miesięczne, a te przecież mimo stałej stawki godzinowej różniły się.

Policzmy (orientacyjnie) średnią z 4 mc- tj. za sierpień- listopad. Jak rozumiem to cały etat, więc tych godzin powinno było być 160+176+184+144= 664, więc brutto średnie z 4 miesięcy to 9628:4= 2407.

Stawka dzienna zasiłku 2077:30 = 69,23.

Zasiłek ten podlega zaliczce jedynie zaliczce PIT. Za wskazany okres 29 dni zwolnienia byłoby to więc ok. 1646 zł 'na rękę'.

To właśnie 'mniej więcej'. Konkretnie miałoby znaczenie to, kiedy ostatnio była Pani u tego pracodawcy na zwolnieniu- bo wpływa to na to, które/ile miesięcy bierze się do podstawy zasiłku jak i to, czy nie pracowała Pani w owe miesiące jednak więcej niż wynika z właściwej rozpiski godzin jaka wynika z dni wolnych i długości miesięcy.
2014-12-27 11:49:14 94.254.209.* | umowa
Proszę o pomoc.umowe miałam od 25.08 na okres 12 tygodni.jak to obliczyć kiedy się kończy.szefowa stwierdziła ze 16.11.myślałam ze to pełne trzy miesiące.po drugie chorobowe policzyla nawet za niedzielę czy mogła tak zrobić.wydaje mi się ze dlatego żeby wypłacić jak najmniej za dni chorobowego.ile czasu ma ZUS na wypłacenie chorobowgo,po przekazaniu dokumetow przez zakład pracy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-28 21:06:07 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W prawie pracy mamy specyficzne liczenie terminów tygodniowych w kontekście biegu wypowiedzenia. W kontekście biegu umowy- zwykłe zasady z kodeksu cywilnego.
Umowa od 25 sierpnia na 12 tygodni zakończyła się więc ...17 listopada, bo to też był poniedziałek.

Chorobowe- czy to wynagrodzenie, czy zasiłek wypłaca się za każdy dzień trwania niezdolności do pracy ( z uwzględnieniem granicy 33 (14 dnia) i 182/270 dnia. Również za niedziele.

ZUS ma co do zasady 30 dni na to.
2014-09-08 11:01:34 wrangler1
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [3]
proszę o pomoc w obliczeniu wynagrodzenia.
Od dnia 08.08.2014 przebywam na zwolnieniu lekarskim, umowa wygasła w dniu 31.08.2014 i nie została przedłużona. wynagrodzenie zasadnicze 2950 brutto. Proszę o informację jakie otrzymam wynagrodzenie za mc sierpień. I czy kolejne zwolnienie mam wysłać bezpośrednio do ZUSu.
2014-09-08 21:28:24 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zbyt wiele zgadywania, bo
- nawet mając jednoskładnikowe ww wynagrodzenie nie wiemy od kiedy ono jest, a więc czy do podstawy chorobowego nie wchodzą np. miesiące sprzed podwyżki.
- jakie to chorobowe co do stawki - zwykłe 80%, wypadkowe 100%, szpitalne 70% ?
- czy to jeszcze wynagrodzenie chorobowe, czy już zasiłek chorobowy (chodzi o sierpień).

Zakładając jednak, że już od 8.08 był to zasiłek, że podstawa chorobowego to również 2950, że zwykłe chorobowe- to z grubsza należne :

- wynagrodzenie za 1-7 sierpnia to 2950-2950x24/30 = 590 brutto , ok. 483 netto
- zasiłek chorobowy (2950-13,71%) x 24/30 = 2036 brutto, ok. 1670 netto.

Ok, bo jeśli jednak jest to wynagrodzenie chorobowe to podlega s. zdrowotnej, a do PIT i s. zdrowotnej 'wchodzi' suma wynagrodzenia za pracę i chorobowego. Jeśli zasiłek i wypłacany przez ZUS, to zaliczka PIT jest jest osobno obliczana dla obu świadczeń. Jest jeszcze kwestia miesięcznej kwoty zmniejszającej PIT 46,33 zł.

Co do kolejnych zwolnień- tak do ZUS. Oczywiście nie w nieskończoność- prawo do zasiłku po ustaniu ubezpieczenia (tu zatrudnienia) wtedy, gdy jest ciągłość z ZLA rozpoczętym w czasie zatrudnienia lub niezdolność nowa, ale która trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego:

nie później niż w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (oznaczonej w zaświadczeniu

No i jak zawsze do wyczerpania okresu zasiłkowego ( 182, ew. 270 dni)
2014-09-09 09:30:34 wrangler1
Bardzo dziękuję. Podam więcej szczegółów - umowa od 04.11.2013 - 31.01.2014 - okres próbny, 01.02 - 31.08.2014 umowa na czas określony. Zwolnienie 08-25.08.2014 kolejne od 26.08 -14.09.2014. umowa wygasła 31.08.2014 i nie została przedłużona. chorobowe zwykłe 80%.
2014-09-09 09:46:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc wyliczenie takie* jak przedstawiłem, chyba że owe brutto 2950 w czasie obu tych umów się zmieniło, tj. było np. inne na umowie próbnej. Wymiar etatu jak rozumiem się nie zmienił.

*Jeśli w 2014 nie było innych okresów zasiłku chorobowego, to całość chorobowego za sierpień jest wynagrodzeniem chorobowym, netto kwota będzie niższa, bo weszła jeszcze nieodliczalna cz. s. zdrowotnej (1,25%)- czyli ( tu zauważyłem, że pominąłem 80% ):

z. chorobowy 2036 x 80% = 1629 brutto, netto ok. 1315 zł.
2014-08-18 10:20:07 109.173.241.* | zus 220
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [1]
ja jestem juz drugi miesiac na chorobowym i to zaklad mi placi a nie zus czy to jest zgodne z prawem
2014-08-18 11:48:35 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro nie jest to styczeń- nie ma więc sytuacji kumulacji 33 dni z roku poprzedniego i nowego z prawem do wynagrodzenia chorobowego. Zatem Pani pracodawca jest płatnikiem (składek) 'dużym' w rozumieniu ustawy zasiłkowej- tj. zgłasza/ubezpiecza przynajmniej 21 osób (wg. stanu na koniec listopada roku poprzedniego. Wtedy to on przejmuje od ZUS ustalanie prawa jak i fizyczną wypłatę zasiłku chorobowego, po uprzedniej wypłacie wynagrodzenia chorobowego.

Podstawa- art. 61 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa.
2012-08-07 22:24:55 195.242.255.* | qwerty7456456
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [1]
wiecie co cale te liczenie to psu na bude po to by urzedasy mialy co robic, mnie jako pracodawce najmniej obchodzi jak zus sobie dzieli skladki dla mnie moglby je wkladac do 100 slownie stu szuflad (np. rentowa, emerytalna, na weteranów, na premiera, wypadkowa, srowa itd.) Marzy mi sie sytuacja ze jest prosty algorytm dla np 4ch kategorii praconikow: etat niestudent - 45% obciazenia placy brutoo, etat emeryt - 40% obciazenia.
cala zabawa z tym wyliczaniem czy podzielic przez 30, czy 31, co jest odjemna a co odjemnikiem to jakas FIKCJA, czysty proces KAWKI, róznica pomiedzy podejsciem na zdrowy rozum a tą pop....loną metodologią dla osób zarabiajacych srednia krajową to kwoty rzędu 50 zl. po jaka cholere takie przepisy sa ustalane, zaplacilbym pracownikowi nawet wiecej o te 50, 30 zlotych przy prostym uczciwym algorytmie i zaoszczedzil na hordzie ksiegowych i nerwach a tu masz posra... na POLSKA
2012-08-07 23:26:03 wiwan  [ Tysiącznik na forum ]
Święte, choć trochę nieregulaminowe słowa.
Absurdów mamy multum. Wśród tych składkowych wskazałbym precyzyjniej na;

- istnienie osobnej składki rentowej i emerytalnej w sytuacji, gdy ustawa systemowa NIE przewiduje sytuacji, w której jedna z nich byłaby płacona od innej podstawy, albo miała inny status obowiązkowości niż druga.

- w ogóle istnienie składki zdrowotnej, w sytuacji gdy naprawdę trzeba się uprzeć by nie być ubezpieczonym zdrowotnie, gdy nawet nieubezpieczonym usług NFZ się udziela (kloszardzi itp.) bez możliwości odzyskania kosztów. Idiotyzmem jest zatem istnienie tego...osobnego podatku dochodowego, naliczanie go, ewidencjonowanie, przesyłanie osobnym przelewem, redystrybucja z ZUS do NFZ, odliczanie go częściowe w PIT i na koniec system Centralnego Wykazu Ubezpieczonych za 70 mln, bez wiedzy ile kosztować będzie roczna obsługa tegoż.
Wystarczy drobna korekta stawki PIT o 1 pkt. proc w górę, urealnienie podatku od rolników.
- niepełne ubruttowienie pensji i innych wynagrodzeń i cały ten saigon z dzieleniem składek, w różnych proporcjach między ubezpieczonego a płatnika.
W efekcie czego ubezpieczeni nie mają pojęcia ile tak naprawdę płacą/zarabiają i np. nijak nie można porównać zarobków policjanta i pielęgniarki.
-1 spadek
2012-06-14 17:32:32 87.99.22.* | Klaudia1
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [0]
Witam,
mam problem z ustaleniem podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. pracuje w firmie od 01.10.2011 a od 31.05.2012 do 09.06.2012 mam zwolnienie lekarskie. Wyn. zasadnicze 2000 zł oprócz tego dostaję 50 zł brutto celem dodatkowego ubezpieczenia (dodatek ostatni raz wystąpił w kwietniu i juz nigdy nie wystąpi). w maju mam premie uznaniowa w wys. 2000. jak bedzie wyglądało moje wynagrodzenie chorobowe w maju i czerwcu? Bardzo proszę o odpowiedź.
2012-06-06 10:32:05 85.193.221.* | marzena609
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [1]
moj maz jest na zwolnieniu lekarskim z powodu zlamanej nogi na zwolnieniu jest od 10 kwietnia 2012 jego wynagrodzenie 1500 brutto ile wynosi meza wynagrodzenie za kwiecin a ile za czerwie poniewaz pracodawca nie mowi mu prawdy
2012-06-06 11:04:52 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1. czerwiec się nie zakończył, nie wiemy do kiedy zwolnienie.
2. podstawową kwestią jest to, złamanie zostało zakwalifikowane jako wypadek w pracy/drodze do/z pracy (podstawa 100 %) czy nie- (podstawa 80%)
3. zależy to jeszcze od tego, kiedy przypadnie/przypadł 33 dzień zwolnienia w 2012 r. Bo wynagrodzenie chorobowe podlega składce zdrowotnej, a zasiłek chorobowy już nie.

Najprościej- wrzucić w wyszukiwarkę "kalkulator chorobowego"
18 awans
2011-07-02 11:15:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [0]
Zwolnienie jest wystawiane na kolejne dni kalendarzowe, bez względu na to, czy są one robocze- bi pracownik zdrowieje bez względu na to, czy to jest sobota czy wtorek. Do wynagrodzenia chorobowego liczy się każdy dzień zwolnienia, mimo że są to też soboty i niedziele.
22 awans
2011-06-16 14:48:39 95.49.127.* | Wieska
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [0]
Pracuję na umowę stałą w zakładzie ponad 5 lat stawka godz 11 zł na zwolnieniu po operacji byłam od 0505 do 31 05 2011 r
23 awans
2011-03-30 10:01:26 91.193.86.* | Dorota Graf
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [0]
Jak obliczamy wynagrodzenie będąc na zwolnieniu lekarskim ?Miesięczne wynagrodzenie jest stałe .
16 awans
2008-08-18 09:49:46 217.153.91.* | Nori
Re: Jak obliczyć wynagrodzenie na chorobowym? [1]
niestety w artykule nie uwzgledniono wyroku TK z 24.06.2008 (sygn. SK 16/06)