Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 5417/11
Numer wpisu:5956
Data wpisu:2015-01-20
Data wydania wyroku:2012-06-22
Sygnatura akt:XVII AmC 5417/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:Union des Associations Europeennes de Football z siedzibą w Nyon (Szwajcaria)
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Dane osobowe. (...) UEFA może przekazywać takie dane osobowe osobom trzecim przede wszystkim w związku z organizacją i administracją sprzedaży Biletów i/lub dla celów wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony podczas UEFA EURO 2012 ?. Ponadto pod warunkiem, że Wnioskodawcy wyraźnie wyrazili na to zgodę w Formularzu Zgłoszeniowym, dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu udzielania Wnioskodawcom informacji na temat produktów i uslug UEFA lub innych podmiotów, które zostały starannie wybrane przez UEFA lub w związku z przyszłymi działaniami komercyjnymi lub innymi imprezami organizowanymi przez UEFA"
Uwagi:Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 czerwca 2012 r. sygn. akt XVII AmC 5417/11 Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2013 r. sygn. akt VI ACa 1571/12: I zmienia zaskarżony wyrok: - w punkcie I.2 - w punkcie I.10 - oddala powództwo objęte rozstrzygnięciami zawartymi w punktach I.9, I.16, I.17, I.18 Na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt VI ACa 1571/12, Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z dnia 17 września 2014 r. sygn. akt I CSK 555/13 1) uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I w części dotyczącej rozstrzygnięcia zawartego w punkcie I.18 Wyroku Sądu pierwszej instancji i w tym zakresie oddala apelację; 2) oddala skargę kasacyjną w pozostałej części; 3) znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania kasacyjnego.
Branża:Inne usługi
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Inne usługi"
numer data wpisu postanowienie branża
5996 2015-02-20 XVII AmC 11805/12
"Z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Rudbauer Sp. z o.o. z winy umyślnej, wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Użytkownik powinien kierować pod adresem Partnera"
Inne usługi
5993 2015-02-20 XVII AmC 12750/12
"Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji - uszkodzenie wypożyczonego samochodu (koszty naprawy w autoryzowanym serwisie)"
Inne usługi
5992 2015-02-20 XVII AmC 12744/12
"Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego"
Inne usługi
5971 2015-01-22 XVII AmC 13297/12
"Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za...
Inne usługi
5964 2015-01-22 XVII AmC 12365/12
"HermesTM ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług informatycznych w przypadku niemożności korzystania z nich przez okres jednorazowo dłuższy niż 48 godzin"
Inne usługi
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: