A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Swapy
Swapy (tzw. umowa wymiany) jest instrumentem finansowym niebędącym papierami wartościowymi. Swap prowadzi do uregulowania pomiędzy stronami przyszłych strumieni płatności na określonych warunkach. Ustala się w nim elementy takie jak waluta, cena transakcji, oprocentowanie, terminy, częstotliwość płatności itp. Może on być samodzielnym instrumentem finansowym lub towarzyszyć pozostałym instrumentom. Kontrakty swap zawierane są pomiędzy stronami o różnych możliwościach rynkowych w zakresie zdobycia środków niezbędnych do zrealizowania transakcji o najkorzystniejszych warunkach dla danej strony.
Rodzaje swapów
Wyróżnia się swapy walutowe (currency swap, FX Swap) i odsetkowe (interest rate swap -IRS). Swapy walutowe (kursowe), polegają na niebezpieczeństwie wystąpienia negatywnych zmian kursów walut, wiążące się ze zamianą płatności w jednej walucie na płatności w innej walucie. Swapy odsetkowe (stopy procentowej) wiążą się ze zamianą płatności dokonywanej w oparciu o jedną stopę procentową na dokonywane w oparciu o inną (np. zamiana stopy procentowej zmiennej na stałą lub zmiennej na inną zmienną).
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: