organizacje pożytku publicznego

ZWIĄZEK GMIN JURAJSKICH - OGRODZIENIEC

 • KRS:0000246370
 • Nazwa: ZWIĄZEK GMIN JURAJSKICH
 • Adres:42-440 OGRODZIENIEC, PLAC WOLNOŚCI 42
 • Miasto:OGRODZIENIEC
 • Gmina:OGRODZIENIEC
 • Powiat:ZAWIERCIAŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-05
 • Adres WWW:http://www.jura.info.pl
 • Konto bankowe:26102024980000840201831411
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE