organizacje pożytku publicznego

"TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC" - RATOWICE

 • KRS:0000256956
 • Nazwa: "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ RATOWIC"
 • Adres:55-003 CZERNICA, WROCŁAWSKA 111
 • Miasto:RATOWICE
 • Gmina:CZERNICA
 • Powiat:WROCŁAWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-05-17
 • Konto bankowe:04958500070020020002990001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Znajdź OPP