organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GMINY DOBRZYNIEWO - DOBRZYNIEWO DUŻE

 • KRS:0000240604
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ GMINY DOBRZYNIEWO
 • Adres:16-002 DOBRZYNIEWO KOŚCIELNE, LIPOWA 71
 • Miasto:DOBRZYNIEWO DUŻE
 • Gmina:DOBRZYNIEWO DUŻE
 • Powiat:BIAŁOSTOCKI
 • Województwo:PODLASKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-03-07
 • Konto bankowe:66806000042600082420000030
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - DOBRZYNIEWO DUŻE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE