organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZNIE ABSTYNENTÓW KLUBU "OPOKA" W PRZYSUSZE - LIPINY

 • KRS:0000138587
 • Nazwa: STOWARZYSZNIE ABSTYNENTÓW KLUBU "OPOKA" W PRZYSUSZE
 • Adres:26-400 PRZYSUCHA, PRZEMYSŁOWA 5
 • Miasto:LIPINY
 • Gmina:ODRZYWÓŁ
 • Powiat:PRZYSUSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-08
 • Adres WWW:http://www.sakopoka.pl
 • Konto bankowe:44124057291111000050541449
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE