organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH ORAZ ROZWOJU ZIEMI GRANOWSKIEJ - GRANOWO

 • KRS:0000102679
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH ORAZ ROZWOJU ZIEMI GRANOWSKIEJ
 • Adres:62-066 GRANOWO, SPORTOWA 2
 • Miasto:GRANOWO
 • Gmina:GRANOWO
 • Powiat:GRODZISKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-01
 • Konto bankowe:60906300080030000000260001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GRANOWO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE