organizacje pożytku publicznego

"STOWARZYSZENIE WSPARCIA PARAFII P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BOLESŁAWCU" - BOLESŁAWIEC

 • KRS:0000295127
 • Nazwa: "STOWARZYSZENIE WSPARCIA PARAFII P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BOLESŁAWCU"
 • Adres:59-700 BOLESŁAWIEC, JARZĘBINOWA 49
 • Miasto:BOLESŁAWIEC
 • Gmina:BOLESŁAWIEC
 • Powiat:BOLESŁAWIECKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-04-23
 • Konto bankowe:12109019390000000108505058
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BOLESŁAWIEC
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE