organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "SZANSA" W ŻABIEJ WOLI - ŻABIA WOLA

 • KRS:0000246618
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "SZANSA" W ŻABIEJ WOLI
 • Adres:96-321 ŻABIA WOLA, WARSZAWSKA 17
 • Miasto:ŻABIA WOLA
 • Gmina:ŻABIA WOLA
 • Powiat:GRODZISKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-11-28
 • Adres WWW:http://stowarzyszenieszansa.org.pl
 • Konto bankowe:79801710120100394320010001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE