organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE PRZYJACIÓŁ TOPOROWIC - TOPOROWICE

 • KRS:0000219098
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE PRZYJACIÓŁ TOPOROWIC
 • Adres:42-460 MIERZĘCICE, CZERWONEGO ZAGŁĘBIA 6
 • Miasto:TOPOROWICE
 • Gmina:MIERZĘCICE
 • Powiat:BĘDZIŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-10-23
 • Adres WWW:http://www.toporowice.pl
 • Konto bankowe:32844300090000000170400001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP