organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE RUCH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ "WOLA" - WOLA DUCKA

 • KRS:0000167120
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE RUCH AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ "WOLA"
 • Adres:05-408 GLINIANKA, 57A / 101
 • Miasto:WOLA DUCKA
 • Gmina:WIĄZOWNA
 • Powiat:OTWOCKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-20
 • Konto bankowe:38124021191111001004135406
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE