organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI - LĘDZINY

 • KRS:0000203599
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI
 • Adres:43-143 LĘDZINY, LĘDZIŃSKA 24
 • Miasto:LĘDZINY
 • Gmina:LĘDZINY
 • Powiat:BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-07-09
 • Adres WWW:http://srzsim.pl
 • Konto bankowe:39102025280000040201588409
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - LĘDZINY
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE