organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KOCURY I MALICHÓW "BRZOZOWA DOLINA" - KOCURY

 • KRS:0000201491
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KOCURY I MALICHÓW "BRZOZOWA DOLINA"
 • Adres:46-380 DOBRODZIEŃ, OLESKA 1
 • Miasto:KOCURY
 • Gmina:DOBRODZIEŃ
 • Powiat:OLESKI
 • Województwo:OPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-22
 • Konto bankowe:38890710472005400006310001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP