organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BRZUZA - BRZUZA

 • KRS:0000032729
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BRZUZA
 • Adres:07-130 ŁOCHÓW,
 • Miasto:BRZUZA
 • Gmina:ŁOCHÓW
 • Powiat:WĘGROWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-10-30
 • Konto bankowe:96102044760000850201425875
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE