organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY LUBIEWO "BORY" - LUBIEWO

 • KRS:0000244171
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY LUBIEWO "BORY"
 • Adres:89-526 LUBIEWO, HALLERA 9
 • Miasto:LUBIEWO
 • Gmina:LUBIEWO
 • Powiat:TUCHOLSKI
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-11-18
 • Adres WWW:http://www.lubiewo.pl
 • Konto bankowe:88814400052008008108140001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE