organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN I MIAST POWIATU GARWOLIŃSKIEGO - GARWOLIN

 • KRS:0000110979
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMIN I MIAST POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
 • Adres:08-400 GARWOLIN, SIKORSKIEGO 39
 • Miasto:GARWOLIN
 • Gmina:GARWOLIN
 • Powiat:GARWOLIŃSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-22
 • Adres WWW:http://wspolnota.garwolin.pl
 • Konto bankowe:12921000080005999420000050
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GARWOLIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE