organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZUCINIE - SZCZUCIN

 • KRS:0000302173
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZUCINIE
 • Adres:33-230 SZCZUCIN, KOŚCIUSZKI 30
 • Miasto:SZCZUCIN
 • Gmina:SZCZUCIN
 • Powiat:DĄBROWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-06-05
 • Adres WWW:http://www.podstawowa-szczucin.neostrada.pl/
 • Konto bankowe:36946400012001000329970001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SZCZUCIN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE