organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO - PUSZCZYKOWO

 • KRS:0000105528
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZYKOWA - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
 • Adres:62-040 PUSZCZYKOWO, GRUNWALDZKA 7
 • Miasto:PUSZCZYKOWO
 • Gmina:PUSZCZYKOWO
 • Powiat:POZNAŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-13
 • Adres WWW:http://www.puszczykowo.info.pl
 • Konto bankowe:49102040270000110202972743
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - PUSZCZYKOWO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE