organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NOWOGRODU - NOWOGRÓD

 • KRS:0000235186
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NOWOGRODU
 • Adres:18-414 NOWOGRÓD, 550-LECIA 9
 • Miasto:NOWOGRÓD
 • Gmina:NOWOGRÓD
 • Powiat:ŁOMŻYŃSKI
 • Województwo:PODLASKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-12-15
 • Konto bankowe:03875710112603741320000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE