organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZALINA - KOSZALIN

 • KRS:0000102990
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ KOSZALINA
 • Adres:75-604 KOSZALIN, ZWYCIĘSTWA 137-139 / 707
 • Miasto:KOSZALIN
 • Gmina:M. KOSZALIN
 • Powiat:M. KOSZALIN
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-07-09
 • Adres WWW:http://www.przyjaciele.koszalin.pl
 • Konto bankowe:24102027910000740200086298
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KOSZALIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE