organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI WOLA RAFAŁOWSKA "NASZA WOLA" - WOLA RAFAŁOWSKA

 • KRS:0000307811
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI WOLA RAFAŁOWSKA "NASZA WOLA"
 • Adres:37-017 BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, 137
 • Miasto:WOLA RAFAŁOWSKA
 • Gmina:CHMIELNIK
 • Powiat:RZESZOWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-11-28
 • Adres WWW:http://www.wolarafalowska.pl
 • Konto bankowe:93916410182002200099060001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Znajdź OPP