organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU "MŁODY MOŁODYCZ" - MOŁODYCZ

 • KRS:0000292895
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU "MŁODY MOŁODYCZ"
 • Adres:37-523 RADAWA, 35
 • Miasto:MOŁODYCZ
 • Gmina:WIĄZOWNICA
 • Powiat:JAROSŁAWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-12-02
 • Adres WWW:http://www.molodycz.prv.pl
 • Konto bankowe:17909610142002140120170001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE